fp-icons
  • 1
  • 2
  • 3

 Цените на предлаганите от СЧЕТОВОДНА КАНТОРА "ФИНАРТ" услуги са обосновани и обективно аргументирани. Ценообразуването се извършва по прозрачна методика, която отчита спецификата в бизнеса на всеки наш клиент.

 Цените на предлаганите от нас услуги се подразделят най-общо на ПЕРИОДИЧНИ /месечни или годишни/ ТАКСИ ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ и такси за ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ

 * ПЕРИОДИЧНИТЕ ТАКСИ ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ предполагат подписан договор за счетоводно-консултантско обслужване. Размерът им най-общо зависи от:

   1. Периодичността на извършване на услугата - месечно или годишно;

   2. Вида на дейността на обслужваната фирма;

  3. Обема на документооборота - покупни, продажни фактури, касови документи, банкови плащания, кредити и лизинги, протоколи за ВОП и ВОД, минтически декларации по внос и/или износ и други;

  4. Общата и специални регистрации - регистрация по ЗДДС, регистрация по ЗА и др.;

  5. Броя на персонала - работници, служители на трудови, граждански и ДУК, самоосигуряващи се лица;

  6. Други допълнителните отчети и специфични задачи, поставени от клиента, изискващи ангажиране на време и компетентност от страна на нашия екип.

  * Цената на ЕДНОКРАТНИТЕ УСЛУГИ зависи изцяло от времето, отговорността и компетентността, която се изисква от страна на екипа на счетоводна кантора "ФИНАРТ" за извършването на услугата.