fp-icons
 • 1
 • 2
 • 3

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви.
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка,класиране,съхраняване.
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.
 • Водене на складови наличности
 • Начисляване на амортизации
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации.
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
 • Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
 • Интернет банкиране;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента