fp-icons
 • 1
 • 2
 • 3

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП.
 • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ,
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници.
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета