fp-icons
 • 1
 • 2
 • 3

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • On-line банкиране
 • Подaване на документи към различни институции
 • Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Регистрация на фискални устройства
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит